książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria deser , fakty, domysły, interpretacje
Okres historyczny przekrojowe
11 dzielnych ludzi

11 dzielnych ludzi

Narodowe Centrum Kultury
Rok wydania: 2008
ISBN: 978-83-61587-04-0

Oprawa: twarda
Ilość stron: 119
Wymiary: 175 x 235

21.00 zł


"11 Dziel­nych Ludzi" to je­de­na­ście hi­sto­rii, od thril­le­ra do ro­man­su, przez dra­mat wo­jen­ny i są­do­wy, i szpie­gow­ską intry­gę. Hi­sto­rie z życia wzię­te, a jed­nak nie­zwy­kłe, z których każda z po­wo­dze­niem na­da­je się na sce­na­riusz filmowy.
To, co je łączy, to cha­rak­te­ry przed­sta­wio­nych bo­ha­te­rów: zde­ter­mi­no­wa­nych, peł­nych od­wa­gi, pasji, mą­dro­ści i wiary w słusz­ność spra­wy, któ­rej się pod­ję­li. Po pro­stu dziel­nych. Wal­czy­li nie tylko orę­żem, ale rów­nież wie­dzą, spry­tem oraz har­tem ducha. Wiel­cy pa­trio­ci, ale też lu­dzie bo­ry­ka­ją­cy się z ta­ki­mi sa­my­mi pro­ble­ma­mi, jak każdy z nas.
"11 Dziel­nych Ludzi" to hołd zło­żo­ny pol­skim bo­ha­te­rom, których były ty­sią­ce i z któ­rych wielu przez lata pozostawało poza na­wia­sem ofi­cjal­nej hi­sto­rii, mimo, że zasłu­ży­li się dla pol­skiej nie­pod­le­gło­ści.

Bohaterami książki są: Aleksy Rżewski, Kazimierz Nowak, Wanda Gertz, Bronisław Kowalczewski, Elżbieta Zawacka, Józef Herzog, Witold Pilecki, rodzina Ulmów, Marian Rejewski, Emil Fieldorf "Nil", Danuta Skorenko.

Autorami tekstów są: Tomasz Łysiak, Ryszard Bonisławski, Łukasz Wierzbicki, Stanisław M. Jankowski, Michał Laszczkowski, Katarzyna Minczykowska, Tadeusz Płużański, Mateusz Szpytma, Marek Grajek, Kajetan Strąk, Przemysław Miśkiewicz.
Redakcja tekstów: Jarosław Warzecha.Oferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania