książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria ludzie, czasy, obyczaje
Okres historyczny wiek XVI - XVIII
Honestas et turpitudo. Magnateria Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku

Nakład wyczerpany!

Honestas et turpitudo. Magnateria Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku

praca zbiorowa Polskie Towarzystwo Historyczne
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-955346-8-3

Oprawa: twarda
Ilość stron: 726
Wymiary: 170 x 240

Dostępność: Niedostępna

115.50 zł


Wstęp /9

I. Możnowładztwo - magnateria - arystokracja w epoce wczesnonowożytnej. Wokół kryteriów i terminologii

Marian Wolski - Drogi i bezdroża średniozamożnej szlachty do stanu magnackiego. Wewnątrzrodzinne uwarunkowania awansu w czasach wczesnonowożytnych /13

Edward Opaliński - Elity władzy, elity prestiżu czy elity bogactwa? /31

Jan Dzięgielewski - Magnaci - członkowie elity posiadający możność skutecznego wpływu na decyzje organów władzy Rzeczypospolitej /41

Andrzej Rachuba - Magnateria - specyfika litewska /55

Mariusz Markiewicz - Nieformalne elity w Europie nowożytnej /75

Dariusz Makiłła - Od możnowładztwa do arystokracji w XVI-XVIII wieku. Casus szwedzki /85

Krystyna Szelągowska - Szlachta duńska i jej państwo /103

Paweł Krokosz - Elity rządzące w Rosji w XVI-XVIII w. - wprowadzenie do problematyki /111

Wokół kryteriów i terminologii - dyskusja /133

II. Wokół postaw etycznych i systemów wartości

Łukasz Godlewski - Interes własny, państwa czy Kościoła? Senatorowie duchowni w walce o zachowanie uprzywilejowanej pozycji Kościoła w latach 1510-1537 /151

Beata Sawicka - Nieobyczajności episkopatu Królestwa Polskiego (w związku z Instrukcją na synod piotrkowski z 1551 roku) /173

Anna Kamler - Uwagi o edukacji moralnej synów szlacheckich w XVI-wiecznej Rzeczypospolitej /189

Marian Chachaj - Kształtowanie etosu młodzieży magnackiej w obcych krajach (XVI-XVII w.) /203

Jolanta M. Marszalska - Etyczne aspekty działań podejmowanych przez wojewodę krakowskiego Jana Magnusa Tęczyńskiego około zatrzymania rodowej fortuny /219

Urszula Augustyniak - Konflikt wartości stanowych, patronackich i wyznaniowych w kręgu Radziwiłłów birżańskich w 1. połowie XVII wieku /231

Mariola Jarczykowa - Ekspresja wartości religijnych przez i wobec Radziwiłłów birżańskich /255

Tomasz Kempa - Radziwiłłowie nieświescy i birżańscy - solidarność rodowa a kwestia wierności religii /273

Waldemar Graczyk - Interes Kościoła, interes państwa czy interes rodu na przykładzie aktywności biskupa płockiego Stanisława Łubieńskiego (1574-1640) /307

Przemysław Gawron - Wydatki hetmana wielkiego litewskiego Jana Karola Chodkiewicza na wojnę w Inflantach w latach 1604-1606 /317

Marta Kupczewska - Pomiędzy interesem prywatnym a dobrem publicznym - zaangażowanie wojewody kijowskiego Tomasza Zamoyskiego w organizację i przebieg kampanii chocimskiej 1621 roku /331

Beata Gryko-Andrejuk - Choroba psychiczna? Relacje Jana Stanisława Sapiehy z rodziną i otoczeniem /371

Paweł Jusiak - Obraz magnaterii w Pamiętniku Albrychta Stanisława Radziwiłła /383

Krystyna Szelągowska - Corfitz Ulfeldt - arcyzdrajca, królewski zięć /409

Jacek Krupa - Nie skandalizowałem się ja nic - świat wartości Andrzeja Chryzostoma Załuskiego /423

Andrzej Klonder - Mieszczańskie cnoty magnatów - gospodarność, oszczędność, skąpstwo. Refleksje nieco przewrotne /435

Radosław Lolo - Towarzystwo Jezusowe a magnaci. Fakty i mity /449

Urszula A. Pawluczuk - Magnateria w życiu religijnym Wilna w XVIII wieku /463

Andrzej Stroynowski - Od Rybeńki do Panie Kochanku. Zmiana wizerunku magnata w XVIII wieku /481

Andrzej K. Link-Lenczowski - Magnackie i szlacheckie elity Rzeczypospolitej wobec niektórych kwestii związanych ze stosunkiem do Turków i Tatarów oraz Szwedów i Rosjan w dobie wojny północnej /505

Jerzy Dygdała - Magnates doby saskiej w świetle gazet pisanych Andrzeja Cichockiego - obraz malowany ciemnymi barwami /521

Karol Łopatecki - Nie masz w tym nic osobliwego, ożenił się równy z równą. Ślub Jana Klemensa Branickiego z Izabelą Poniatowską - ujęcie prawnomajątkowe /545

Maria Czeppe - Szkoły pałacowe w XVIII wieku. Rekonesans /567

Dariusz Rolnik - Świat niematerialny w życiu aspiranta do stanu magnackiego. O systemie wartości i charakterze ostatniego wojewody podolskiego Leonarda Marcina Świeykowskiego (1721-1793) /579

Tadeusz Srogosz - Granice wierności. Dylematy rojalisty Józefa Gabriela Stempkowskiego /597

Bogdan Rok - Życie codzienne Teofili z Radziwiłłów Morawskiej /625

Bernadetta Manyś - Wileńska pompa funebris Michała Kazimierza Radziwiłła, Rybeńki w świetle Kuriera Litewskiego jako przykład magnackich obchodów uroczystości funeralnych /639

Adam Kucharski - Życie prywatne magnaterii polskiej w przekazach gazet rękopiśmiennych z epoki stanisławowskiej (1764-1795). Typologia doniesień prasowych /665

Indeks osób /685III. Obchody austriackich świąt wojskowych w Galicji w dobie konstytucyjnej (1867-1914) /70

IV. Łopuszno 1914-1915: zapomniane boje I wojny światowej w zarysie /84

Aneksy .91

Bibliografia /93

Spis map /96Oferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania