książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria polityka i ideologia
Okres historyczny historia najnowsza
Przyczyny rozpadu Jugosławii w latach 90. XX wieku

Nakład wyczerpany!

Przyczyny rozpadu Jugosławii w latach 90. XX wieku

Pioruńska M. Scriptorium
Rok wydania: 2010
ISBN: 978-83-62625-07-9

Oprawa: miękka
Ilość stron: 97
Wymiary: 150 x 210

Dostępność: Niedostępna

40.95 zł


Bał­kany są jed­nym z naj­bar­dziej pasjo­nu­ją­cych rejo­nów Europy, kra­iną kon­tra­stów i barw­nej histo­rii. Współ­cze­śnie przy­wo­łuje cały wachlarz sko­ja­rzeń — od sło­necz­nych waka­cji w Chor­wa­cji czy Buł­ga­rii, poprzez poli­tyczne zawie­ru­chy w Koso­wie aż po mroczne tajem­nice Rumu­nii. Histo­ria kra­jów byłej Jugo­sła­wii jest tyleż pasjo­nu­jąca co bli­żej nie­znana. Publikacja składa się z trzech czę­ści, gdzie mamy omó­wione kolejno, okres 1945–1990 jako okres rzą­dów socja­li­stów, dalej przy­czyny roz­padu oraz jego skutki - chro­no­lo­gicz­nie docie­ra­jące aż do czasów naj­bar­dziej nam współczesnych.
Spis treści:
Rozdział I.
Okres komunistycznych rządów w latach 1945-1990
1. Kształtowanie się koncepcji socjalistycznej Jugosławii w okresie II wojny światowej
2. Wpływ osobowości Josipa Broz Tity na kształtowanie się totalitarnego reżimu
3. Geneza rozpadu byłej Republiki Socjalistycznej Jugosławii. Modernizacja systemu politycznego po śmierci Josipa Broz Tito
Rozdział II.
Przyczyny rozbicia Jugosławii
1. Przyczyny wewnętrzne
- Nacjonalizm serbski
- Motywy separatystyczne Słoweńców i Chorwatów
- Kryzys ideologii jugosławiańskiej
2. Przyczyny zewnętrzne
- Rola sąsiadów Jugosławii w nakłanianiu do sukcesji
- RFN jako rzecznik separatyzmu Jugosławii na forum Wspólnoty Europejskiej
- Stosunek USA do sytuacji w Jugosławii
- Nieskuteczne wysiłki polityki francuskiej
3. Rozbicie Jugosławii w świetle prawa międzynarodowego
Rozdział III.
Skutki rozbicia Jugosławii
1. Wojna w Jugosławii
- Rola NATO w konflikcie
- Zbrodnie wojenne i postanowienia Trybunału w Hadze
2. Proces i skutki rozpadu Jugosławii
- Konflikt chorwacko-serbski w latach 1990-1995
- Dramat Bośni i Hercegowiny
- Niepodległość Słowenii
- Niepodległość Macedonii
3. Problem Kosowa oraz nacjonalistyczne i imperialistyczne dążenia SerbiiOferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania