książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria archeo , ludzie, czasy, obyczaje
Okres historyczny przekrojowe
Życie dawnych Pomorzan tom I

Życie dawnych Pomorzan tom I

Łysiak W. (red.) Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie
Rok wydania: 2001
ISBN: 83-87437-06-7

Oprawa: miękka
Ilość stron: 292
Wymiary: 170 x 240

Dostępność: Na półce

35.00 zł


Egzemplarz używany, stan bardzo dobry.

Życie dawnych Pomorzan - materiały z I Konferencji naukowej pt. "Życie dawnych Pomorzan". Bytów 20 - 21 października 2000 r. Sesja miała charakter interdyscyplinarny, toteż artykuły prezentują różnorodne tematy, dotyczące Pomorza, ze szczególnym zwróceniem uwagi na Ziemię Bytowską.

Spis treści:

Wstęp

Wojciech Ł y s i a k Oblicza kultury ludowej dawnych Pomorzan

Andrzej C h l u d z i ń s k i Historia Pomorza w nazwiskach miejscowych i terenowych

Genowefa C h o r o s z k o Pieniądz na Pomorzu Zachodnim w świetle znalezisk w okresie istnienia państwa zachodniopomorskiego

Zofia K r z y m u s k a – F a f i u s O rzeźbie sakralnej w obrębie zakonu premonstratensów na Pomorzu Zachodnim

Marcin M a j e w s k i Joannici stargardzcy oraz dzieje i architektura kościoła św. Jana w Stargardzie (do reformacji)

Sylwia W e s o ł o w s k a Reakcja społeczeństwa pomorskiego na reformacji

Ewa G w i a z d o w s k a Zainteresowanie pomorską kulturą materialną szczecińskiego malarza Augusta Ludwiga Mosta (1807 – 1883). [Na podstawie szkicowników zachowanych w Muzeum Narodowym w Szczecinie]

Konstanty K o n t o w s k i Richard Zenke, pomorski malarz, rysownik i pedagog

Agnieszka S z c z e p a n i a k – K r o l l Wizerunek czarownicy w dawnym Księstwie Pomorskim

Maciej K w a ś k i e w i c z Medycyna ludowa na Ziemi Bytowskiej

Magdalena B o n o w s k a Zachodniopomorskie listy do nieba. Zapomniany obraz dawnego folkloru

Anna M i e l c z e w s k a Krasnoludki i podziemni w dawnym folklorze Pomorza

Violetta T k a c z Proces rozpadu tradycyjnej kultury słowińskiej

Tomasz S i e m i ń s k i Kępa – prawdziwe świadectwo pomorskiego życia

Jadwiga K o w a l c z y k Życie codzienne w Szczecinku na przełomie XIX i XX wieku

Arkadiusz J e ł o w i c k i Życie codzienne pomorskich robotników folwarcznych na przełomie XIX i XX wieku

Wojciech S k ó r a Życie codzienne polskich robotników rolnych na Pomorzu Zachodnim w dwudziestoleciu międzywojennym

Ignacy S k r z y p e k Przegląd organizacji muzeów regionalnych na Vorpommern do 1945 roku

Iwona K a r w o w s k a Strój pyrzycki w świetle zbiorów i materiałów ikonograficznych zachowanych w szczecińskim Muzeum Narodowym

Zenon R o m a n o w Zajęcie Słupska przez Armię Czerwoną

Cezary O b r a c h t – P r o n d z y ń s k i Trudna rzeczywistość – problemy adaptacji Kaszubów do życia w nowych warunkach po 1945 roku

Janusz K o p y d ł o w s k i Niemiecka ludność miasta i powiatu bytowskiego w latach 1945 – 1947

Maciej H e j g e r Sytuacja ludności niemieckiej na Pomorzu Gdańskim w 1945 roku

Indeks osób

Indeks miejscowościOferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania