książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria archeo
Okres historyczny archeologia
Archeologia epok brązu i żelaza

Nakład wyczerpany!

Archeologia epok brązu i żelaza

Studia i materiały t. 1 Gackowski J. (red.) Wyd. Naukowe UMK
Rok wydania: 2009
ISBN: 9788323123941

Oprawa: miękka
Ilość stron: 286
Wymiary: 155 x 225

Dostępność: Niedostępna

57.00 zł


Tom niniejszy jest początkiem dłuższej serii wydawniczej, obejmującej problematykę badań i interpretacji materiałów źródłowych z epok brązu i żelaza. Pod względem przestrzennym, wydawcy planują skupić się na problematyce poznawania zdarzeń kulturowych, znajdujących odzwierciedlenie w źródłach archeologicznych Niżu Środkowoeuropejskiego. Tom I serii, w pierwszej części prezentuje refleksje na temat kulturowych znaczeń „wodnych” darów wotywnych południowo-zachodniego pobrzeża Bałtyku (datowanych od neolitu do wczesnej epoki żelaza) i rytualnych śladów szlaków wymiennych kultury pucharów dzwonowatych w postaci składania złotych lunul. Dalej zawarto teksty o zupełnie nowych „pomorsko-chełmińskich” odkryciach materiałów źródłowych ze środkowej epoki brązu i wczesnej epoki żelaza. Zamieszczono również uwagi dotyczące znaczenia narzędzi i broni kultury kurhanów zachodniobałtyjskich, wykonanych z drewna, kości i poroża a także przedstawiono zagadnienia związane z ostatnio badanymi „chełmińskim” osadami obronnymi ludności kultury łużyckiej.

Spis treści, Contents:

- Od Redakcji (Jacek Gackowski).

Archeologia
Archaeology

- Anna Rembisz - Dary wotywne ze środowisk wodnych społeczności południowo-zachodniego pobrzeża Morza Bałtyckiego od późnego neolitu do wczesnej epoki żelaza
- Late Neolithic to Early Iron Age period votive offerings from water environment from the area of the south-western Baltic Sea

- Kamil Adamczak - Wschodni zasięg występowania złotych lunul kultury pucharów dzwonowatych w Europie i próba ich interpretacji
- Eastern range of Bell Beaker Culture's gold lunulae occurrence in Europe and an attempt of their interpretation

- Małgorzata Kurzyńska - Wielokulturowe cmentarzysko ze środkowej epoki brązu i epoki żelaza w Grudziądzu-Owczarkach, gm. Grudziądz (stanowisko 20)
- Multicultural cemetery of Middle Bronze Age and Iron Age in Grudziądz-Owczarki, Grudziądz commune (site 20)

- Anna Rembisz - Znaleziska naczyń, ozdób, broni i narzędzi z Jeziora Gągnowskiego w Nętnie, gm. Drawsko Pomorskie (stanowisko 38)
- Portery, jewellery, weapons and tool finds from the Gągnowskie Lake, Nętno in Drawsko Pomorskie district (site 38)

- Rafał Jędrzejewski - Pochówek szkieletowy ludności kultury łużyckiej w Kałdusie, gm. Chełmno (stanowisko 4)
- Inhumation burial of Lusatian Culture people's in Kałdus, Chełmno commune (site 4)

- Jacek Gackowski - Kilka uwag o narzędziach myśliwskich i broni z surowców organicznych z początku epoki żelaza
- Some remarks on hunting gear and weapons of organic material from the beginning of Iron Age

- Grzegorz Osipowicz - Wyroby krzemienne i kamienne z osady obronnej ludności kultury łużyckiej w Grodnie, gm. Chełmża (stanowisko 6) w świetle analizy traseologicznej (materiały z lat 1997-2003)
- Flint and stone products from Lusatian Culture people's defensive settlement in Grodno, Chełmża commune (site 6) in the light of traceological analysis (materials from years 1997-2003)

- Arkadiusz Koperkiewicz - Grób skrzynkowy ludności kultury pomorskiej z Tytlewa, gm. Lisewo (stanowisko 12)
- Pomeranian Culture people's cist grave in Tytlewo, Lisewo commune (site 12)

Nauki przyrodnicze i geofizyczne
Natural and geophysical sciences

- Anna Filbrandt-Czaja - Historia działalności człowieka w rejonie Jeziora Grodzieńskiego koło Chełmży w świetle analizy pyłkowej
- History of human activities in the vicinity of Grodno Lake near Chełmża in the light of pollen analysis

- Renata Bednarek, Maciej Markiewicz - Ślady zabudowy osady obronnej ludności kultury łużyckiej w Grodnie, gm. Chełmża (stanowisko 6) na podstawie analizy zawartości fosforu
- Traces of buildings of the Lusatian Culture people's defensive settlement in Grodno, Chełmża commune (site 6) on the base of phosphorus contents analysis.

- Piotr Lamparski - Wyniki profilowań radarowych osiedla obronnego ludności kultury łużyckiej w Boguszewie, gm. Gruta, woj. kujawsko-pomorskie (stanowisko 1)
- Results of yertical georadar profiles of Lusatian Culture people's defensive settlement in Boguszewo, Gruta commune, Kuyavia-Pomerania proyince (site 1).



Oferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania