książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria armie i żołnierze
Okres historyczny II Wojna Światowa
Miasta skoszarowane. Gdańsk i Sopot jako garnizon Wehr­machtu w latach 1939-1945

Miasta skoszarowane. Gdańsk i Sopot jako garnizon Wehr­machtu w latach 1939-1945

Daniluk J. Muzeum Historyczne Miasta Gdańska
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-61077-98-5

Oprawa: twarda
Ilość stron: 532
Wymiary: 165 x 245

Dostępność: Na półce

104.00 zł


Książka oma­wia histo­rię powsta­nia, roz­woju i funk­cjo­no­wa­nia Gdań­ska wraz z sąsied­nim Sopo­tem, jako gar­ni­zonu nie­miec­kiego w latach II wojny świa­to­wej. Uka­zano dzia­łal­ność kul­tu­ralno-oświa­tową admi­ni­stra­cji gar­ni­zonu, skie­ro­waną do żoł­nie­rzy oraz udział w niej struk­tur par­tii hitle­row­skiej NSDAP. W mie­ście publi­ko­wano oraz kol­por­to­wano okre­śloną i ocen­zu­ro­waną prasę, wyda­wano książki, nada­wano audy­cje radiowe, orga­ni­zo­wano pokazy fil­mowe, wykłady, odczyty, spek­ta­kle teatralne, dbano o upra­wia­nie sportu przez orga­ni­zo­wa­nie meczów w ramach lig woj­sko­wych. Z aktyw­no­ści kul­tu­ralno-oświa­towo-spor­to­wej Wehr­machtu korzy­stali także cywilni miesz­kańcy Gdań­ska. Według zamy­słu władz hitle­row­skich miała ona budo­wać pozy­tywny obraz sił zbroj­nych wśród nie­miec­kiej spo­łecz­no­ści Gdań­ska

Mono­gra­fia to roz­sze­rzona wer­sja roz­prawy dok­tor­skiej, którą autor obro­nił na Wydziale Histo­rycz­nym Uni­wer­sy­tetu Gdań­skiego w grud­niu 2017 r. (pro­mo­tor: prof. dr hab. Marek Andrze­jew­ski).Oferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania