książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria archeo
Okres historyczny archeologia
Na rubieży kultur


Chwilowy brak pozycji!

Na rubieży kultur

Badania nad okresem neolitu i wczesną epoką brązu Stankiewicz U. (red.), Wawrusiewicz A. (red.) Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Rok wydania: 2011
ISBN: 978-83-87026-05-9

Oprawa: twarda
Ilość stron: 399
Wymiary: 210 x 295

Dostępność: Niedostępna

49.00 zł


Praca zbiorowa zawierająca teksty artykułów poświęconych szeroko pojętej problematyce zjawisk i przemian kulturowych zachodzących na obszarach pogranicza Europy Wschodniej i Zachodniej w okresie neolitu i początkach epoki brązu. Jest ona prezentacją treści wystąpień wygłoszonych podczas organizowanej przez Muzeum Podlaskie w Białymstoku międzynarodowej konferencji naukowej pt. "Na rubieży kultur. Badania nad okresem neolitu i wczesnej epoki brązu w Polsce północno-wschodniej", która odbyła się w Supraślu w dniach 18-19 listopada 2010 roku. Autorami są naukowcy pochodzący z Białorusi, Litwy, Niemiec, Polski, Rosji oraz Ukrainy.


SPIS TREŚCI

Od redakcji

CZĘŚĆ I
OKRES NEOLITU I WCZESNA EPOKA BRĄZU W POLSCE PÓŁNOCNO-WSCHODNIEJ I NA TERENACH SĄSIEDNICH W PERSPEKTYWIE UJĘĆ SYNTETYZUJĄCYCH

Adam Wawrusiewicz
Okres neolitu i wczesnej epoki brązu na Podlasiu. Stan i perspektywy badań
Jerzy Libera, Halina Taras
Epoka neolitu i początki epoki brązu na Polesiu Lubelskim
Эдвин Зальцман
Северо-восточное побережье Вислинского залива в эпоху неолита и раннего бронзового века (вопросы хронологии и культурной принадлежности)

CZĘŚĆ II
STUDIA NAD WYBRANYMI ZJAWISKAMI KULTUROWYMI W NEOLICIE POLSKI PÓŁNOCNO-WSCHODNIEJ I TERENÓW SĄSIEDNICH

Stanisław Kukawka
Kultura Narva i kultura ceramiki grzebykowej w Polsce północno-wschodniej
Міхал Чарняўскі
Нёманская неалітычная культура ў Беларусі: генезіс і эвалюцыя
Bartosz Józwiak, Sylwia Domaradzka
Studia nad osadnictwem społeczności subneolitycznych w Polsce północno-wschodniej. Zarys problematyki
Ігар Язэпенка
Храналогія і перыядызацыя днепра-данецкай культуры ў Падняпроўі Беларусі
Marcin Białowarczuk, Joanna Gawrońska
Kultura amfor kulistych w przemianach późnego neolitu i wczesnej epoki brązu w północno-wschodniej Polsce

CZĘŚĆ III
LOKALNE I DALEKOSIĘŻNE KONTAKTY SPOŁECZNOŚCI WCZESNOAGRARNYCH

Marta Siewiaryn
Młodszy neolit naddunajski na ziemi chełmińskiej. Obszar peryferyjny czy integralna część niżowych ugrupowań wstęgowych?
Małgorzata Rybicka, Aleksandra Sznajdrowska
Przyczynek do badań relacji między kulturami wczesnoagrarnymi a subneolitycznymi na Niżu Polskim
Witold Gumiński
Importy i naśladownictwa ceramiki kultury brzesko-kujawskiej i kultury pucharów lejkowatych na paraneolitycznym stanowisku kultury Zedmar – Szczepanki na Mazurach
Agnieszka Czekaj-Zastawny, Jacek Kabaciński, Thomas Terberger
Relacje łowiecko-zbierackich społeczności z Dąbek z kulturami neolitycznymi Europy środkowej
Andreas Kotula
GIS-gestützte Analyse des steinzeitlichen Moorfundplatzes Dąbki 9 – erste Ergebnisse zu Stratigraphie und Fundverteilung

CZĘŚĆ IV
PRZEMIANY KULTUROWE W OKRESIE SCHYŁKOWEGO NEOLITU I POCZĄTKACH EPOKI BRĄZU W ŚWIETLE NOWYCH DANYCH ARCHEOLOGICZNYCH

Aleksander Kośko
Z badań nad kontekstem kultur wczesnobrązowych strefy pontyjskiej w rozwoju społeczności środkowoeuropejskich obszaru dorzecza Wisły w III tys. BC
Вадзім Лакіза
Новыя помнікі неаліту і бронзавага веку Беларускага Панямоння ў зонах новабудоўляў. Πапярэднія вынікі даследаванняў
Мікола Крывальцэвіч
Новыя вынікі даследавання позняга неаліту – пачатку эпохі бронзы ў Заходнім Палессі
Максiм Чарняўскі
Паўночнабеларуская культура ў святле новых дадзеных (па матэрыялах даследавання паселішчаў Крывінскага тарфяніка, 2000–2010 гг.)
Алег Ткачоў
Папярэднія вынікі археалагічных даследаванняў помнікаў каменнага і бронзавага вякоў на тэрыторыі белавежскай пушчы

CZĘŚĆ V
TRZCINIECKI KRĄG KULTUROWY JAKO SYNTEZA TRADYCJI WSCHODU I ZACHODU EUROPY

Jan Dąbrowski
Cykl kultur Trzciniec – Komarów – Sośnica. Problemy badawcze
Przemysław Makarowicz
Między Wschodem i Zachodem Europy. Społeczności trzcinieckiego kręgu kulturowego jako wspólnota pogranicza
Alena Kaleczyc, Witali Michalczuk
Mikroregion Motolski (Polesie Zachodnie) w perspektywie procesów interstadium epok neolitu i brązu. Ujęcie genezy horyzontu trzcinieckiego
Jacek Górski
Przejawy oddziaływań zakarpackich na terenie grupy podlasko-mazowieckiej kultury trzcinieckiej
Lech Pawlata
Kurhany w miejscowości Koryciny, gm. Grodzisk, woj. podlaskie

CZĘŚĆ VI
OKRES NEOLITU I POCZĄTEK EPOKI BRĄZU W PERSPEKTYWIE WYBRANYCH ŹRÓDEŁ ARCHEOLOGICZNYCH

Marek Zalewski
O potrzebie i możliwościach badań nad wydobyciem krzemienia w pradziejach na Podlasiu
Галина Поплевко
Результаты трасологического исследования материалов неолитической стоянки Старые Войковичи 1
Agnieszka Dziedzic
Siekierki krzemienne z kolekcji Wandalina Szukiewicza z miejscowości Kaszety w zbiorach Muzeum Archeologicznego w Krakowie
Maria Różańska
Zbrojniki kultury Zedmar na przykładzie stanowisk Dudka 1 i Szczepanki 8 na Mazurach
Łukasz Kamiński
Wschodnie i zachodnie elementy w krzemieniarstwie kultury Zedmar na przykładzie stanowiska Szczepanki 8 na Mazurach
Szymon Kalicki, Aliaksandra Zuyeva
Nowe narzędzia górnicze z terenu prehistorycznej kopalni krzemienia w Krasnym Siole, Białoruś
Karolina Bugajska
Ozdoby z grobów łowców (mezolit, paraneolit) – Mazury w kręgu wschodnim czy zachodnim?
Agnė Čivilytė
Najnowsze aspekty badań nad zagadnieniem użytkowania siekierek brązowych w archeologii krajów bałtyckich
Марыянна Кулькова, Анжела Разлуцкая
Склад і тэхналогія вырабу неалітычнай керамікі паселішча Старыя Войкавічы I на Беларускім Панямонні
Aleksander Kośko, Jerzy Libera, Wiktor Kłoczko, Mikołaj Krywalcewicz
Atlas Insygniów Litycznych. Koncepcja projektu ewidencji kamiennych i krzemiennych przedmiotów prestiżowych na obszarze Bałtycko-Pontyjskiego MiędzymorzaOferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania