książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria archeo
Okres historyczny archeologia
Szkice neolityczne

Szkice neolityczne

sięga poświęcona pamięci Profesor Anny Kulczyckiej-Leciejewiczowej. Czarniak K. (red.), Kolenda J. (red.), Markiewicz M. (red.) Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-63760-38-0

Oprawa: twarda
Ilość stron: 356
Wymiary: 170 x 245

Dostępność: Na półce

68.60 zł


Spis treści:

Pamięć
Bibliografia prac prof. dr hab. Anny Kulczyckiej-Leciejewiczowej

*

Bogusław Gediga (Wrocław)
Anna Teresa Kulczycka-Leciejewiczowa - wspomnienie z czasów studiów
uniwersyteckich
Anna Teresa Kulczycka-Leciejewiczowa - memories from the university times
*

Marian Rębkowski (Szczecin)

0 początkach zasiedlenia wzgórza grodowego w Lubinie, gm. Międzyzdroje.
Pamięci Profesor dr hab. Anny Kulczyckiej-Leciejewiczowej
The origin of the settlement on the stronghold hill in Lubin, Międzyzdroje
district. In memory of Professor Anna Kulczycka-Leciejewiczowa

*

Tomasz Jacek Chmielewski (Wrocław)
Eneolithic ‘Toy Story’. Contribution to the discussion on clay imitations
ófbattleaxes
Eneolityczna „historia miniaturowa”. Przyczynek do dyskusji nad glinianymi
imitacjami toporów bojowych
*

Krzysztof Czarniak (Wrocław)
Ślady osadnictwa kultury lendzielsko-polgarskiej na stan. 8 w
Januszkowicach, gm. Długołęka
Traces of a Lengyel-Polgar culture settlement at site No. 8 in Januszkowice,
Długołęka commune
*

Agnieszka Czekaj-Zastawny (Kraków)
Pochówki kultury ceramiki wstęgowej rytej na terenie Polski
południowo-wschodniej
Burials of the Linear Pottery Culture in south-eastern Poland
*

Maciej Dębiec (Regensburg), Thomas Saile (Regensburg), Oleksandr Leontijovic
Pozihovs’kij (Ostróg)
Mezirić (Ukraina) - najbardziej na wschód wysunięte stanowisko wczesnej fazy
kultury ceramiki wstęgowej rytej
Mezirić (Ukraine) The Easternmost Early Linear Pottery Culture
(LPC)settlement
*
Ewa Dreczko (Wrocław), Marta Mozgała-Swacha (Wrocław)
ślady osadnictwa społeczności wstęgowych ze stanowiska nr 5 w Jordanowie
Śląskim
Settlements traces of the Linear Pottery Culture and the Stroke-Ornamented
Ware Culture communities from site No. 5 in Jordanów Śląski
*

Mirosław Furmanek (Wrocław), Mirosław Masojć (Wrocław), Agata Sady
(Katowice)
Użytkowanie roślin przez społeczności wczesnoneolityczne na Śląsku. Wyniki
badań archeobotanicznych z Kostomłotów, stan. 27, woj. dolnośląskie
The use of plants by early Neólithic communities in Silesia: results of
archaeobotanical studies at site No. 27 in Kostomłoty, dolnośląskie
voivodeship
*

Małgorzata Kaczanowska (Kraków), Janusz Krzysztof Kozłowski (Kraków)
Adaptations of the “Bałkan model” of Neolithization on the northern
periphery of the Koros Culture and in the western zone of the Starćevo
Culture in the light of lithics Adaptacje „modelu bałkańskiego” w procesie
ńeolityzacji północnych peryferii kultury Korós i zachodniej strefy kultury
Starcevo w świetle produkcji krzemieniarskiej

*
Cornelia-Magda Lazarovici (Iaęi), Gheorghe Lazarovici (Sibiu), Gerhard Tmka
(Wien)
A possible flint source for the artifacts discovered at Magura Gumelni a
settlement
Hipotetyczne źródła surowca krzemiennego dla narzędzi odkrytych na
stanowisku Magura Gumelnięa
*

Ewa Lisowska (Wrocław)
Elementy badeńskie w ceramice kultury pucharów lejkowatych na stanowisku w
Rakowie 9 na Płaskowyżu Głubczyckim
The influence of the early Baden style on pottery of the Funnel Beaker
Culture - examples from Raków 9 site in Głubczyce plateau
*

Stefan Łęczycki (Wrocław)
Siriaaxt und die westmitteleuropaische Riesenaxt
Topór typu §iria i zachodnioeuropejski topór olbrzymi
*

Marek Nowak (Kraków)
Późny etap rozwoju cyklu lendzielsko-polgarskiego w zachodniej Małopolsce
The late stage of the Lengyel-Polgar complex in western Little Poland
*

Andrzej Pełisiak (Rzeszów), Maciej Dębiec (Regensburg)
Salt water springs and the exploitation of the Eastertt Pólish Carpathians
in the Late Neolithic period
Eksploatacja źródeł solanek w późnym neolicie we wschodniej części polskich
Karpat
*

Marie-Lorraine Pipes (Buffalo), Janusz Kruk (Kraków), Sarunas Milisauskas
(Buffalo)
Changing Architecture and Its Cognitive Meaning at Bronocice
Znaczenie poznawcze zmienności architektury (przypadek Bronocic)
*

Włodzimierz Wojciechowski (Wrocław)
Rola jurajskiego krzemieniapodkrakowskiego w peryferyjnych osadach
dolnośląskiej ekumeny kultury ceramiki wstęgowej rytej
Die Rolle des Jura-Rohstoffes in den peripherischen Siedlungen der
Linearbandkeramiker im siidlichen NiederschlesienOferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania