książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria ludzie, czasy, obyczaje
Okres historyczny przekrojowe
Abyście w puszczach naszych szkód żadnych nie czynili…

Abyście w puszczach naszych szkód żadnych nie czynili…

Gospodarka leśna w województwie pomorskim w latach 1565-1772 Kargul M. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie
Rok wydania: 2012
ISBN: 978-83-87258-89-4

Oprawa: twarda
Ilość stron: 324
Wymiary: 180 x 250

Dostępność: Na półce

51.00 zł


Lasy od wieków towarzyszyły człowiekowi. Dostarczały niezbędnych do egzystencji surowców, służyły jako schronienie, dawały pożywienie. Człowiek korzystał z tych wszystkich darów puszcz i borów oraz zaczął je przekształcać na swoje potrzeby. Zaczął je w końcu także karczować, by uzyskaną w ten sposób ziemię mogło zagospodarować rolnictwo. Aktywność ludzką w tej sferze dziś określamy mianem gospodarki leśnej. Według współczesnych definicji jest ona działem gospodarki narodowej, na który składa się produkcja wytworzona w gospodarstwie leśnym. Na produkcję tę składają się użytki drzewne, które są głównym celem produkcyjnym oraz użytki poboczne, z których warto wymienić żywicę, korę, owoce leśne, grzyby i zwierzynę łowną. Podstawowym zadaniem współczesnej gospodarki leśnej jest wykorzystywanie lasów jako źródła surowców, przy jednoczesnym utrzymywaniu ich w trwałej użyteczności przez odnowienia, pielęgnację i ochronę. Ma ona także istotne cele pozaprodukcyjne, tak przynoszące korzyści gospodarcze, (ochrona środowiska, czy turystyka), jak i pozagospodarcze, (ochrona zdrowia społeczeństwa).SPIS TREŚCI

Wstęp

Rozdział I

Lasy i leśnictwo na Pomorzu, w Rzeczpospolitej i Europie w okresie nowożytnym

1 1 Znaczenie i zagospodarowanie lasów w Polsce w średniowieczu i okresie nowożytnym

1 2 Lasy województwa pomorskiego w XVI-XVIII wieku

1 3 Początki gospodarki leśnej w nowożytnej Europie

Rozdział II

Gospodarka leśna w lasach królewskich województwa pomorskiego

2 1 Polityka leśna władców polskich w okresie nowożytnym

2 2 Organizacja administracji leśnej w dobrach królewskich

2 3 Przemysłowa i pozaprzemysłowa eksploatacja lasów królewskich

Rozdział III

Gospodarka leśna w lasach kościelnych, szlacheckich i miejskich województwa pomorskiego

3 1 Gospodarka leśna w dobrach kościelnych

3 2 Gospodarka leśna w dobrach szlacheckich

3 3 Gospodarka leśna w dobrach miejskich

Rozdział IV

Przemiany gospodarki leśnej w lasach województwa pomorskiego w okresie nowożytnym

4 1 Wykształcanie się nowoczesnych form urządzania, hodowli i użytkowania lasu

4 2 Formy ochrony lasu i ich znaczenie

4 3 Znaczenie gospodarcze i pozagospodarcze lasów pomorskich w latach 1565-1772

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel i rysunków

Aneksy
Oferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania