książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria archeo
Okres historyczny archeologia
Pradoliny pomorskich rzek

Nakład wyczerpany!

Pradoliny pomorskich rzek

Kontakty kulturowe i handlowe społeczeństw w pradziejach i wczesnym średniowieczu Fudziński M. (red.), Świętosławski W. (red.), Chudziak W. (red.) Muzeum Archeologiczne w Gdańsku
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-85824-76-3

Oprawa: miękka
Ilość stron: 390
Wymiary: 210 x 295

Dostępność: Niedostępna

53.00 zł


Spis treści: Zbigniew Bukowski, Wprowadzenie do problematyki; Jacek Woźny, Symbolika i magia żywiołu wody w światopoglądzie archaicznym; Jacek Kabaciński, Przejawy kontaktów międzykulturowych na stanowisku wczesnomezolitycznym w Krzyżu Wielkopolskim; Agnieszka Czekaj-Zastawny, Jacek Kabaciński, Thomas Terberger, Kontakty późnomezolitycznych społeczności Pomorza z rolniczymi kulturami Europy Środkowej na podstawie stanowiska w Dąbkach; Marcin Bigos, Dobrochna Jankowska, Jacek Wierzbicki, Z badań nad wykorzystaniem dolin rzecznych północnej części Pomorza Środkowego przez społeczności epoki kamienia; Jacek Woźny Pradolina Brdy w pradziejach (najstarsze struktury osadnicze); Maciej Kaczmarek Pradolina Odry jako szlak dalekosiężnej wymiany w epoce brązu – perspektywa lubusko-wielkopolska; Jacek Gackowski, Fordońskie zakole Wisły w młodszej epoce brązu i na początku epoki żelaza. Bariera cywilizacyjna czy zwornik regionalnej przestrzeni kulturowo-osadniczej?; Anna Rembisz-Lubiejewska, Rola Wisły w rozwoju społeczności „popielnicowych” Kotliny Grudziądzkiej, Piotr Fudziński, Dolina rzeki Wierzycy wraz z dopływami w późnej epoce brązu i we wczesnej epoce żelaza; Danuta Król, Osadnictwo pradziejowe i wczesnośredniowieczne na obszarach przylegających do pradolin rzek Płutnicy, Czarnej Wody i Redy; Ewa Bokiniec, Aldona Garbacz-Klempka, Na skraju Pradoliny Wisły – materiały kultury wielbarskiej z Rzęczkowa, pow. toruński, w świetle kontaktów kulturowych; Tadeusz Grabarczyk, Rozwój osadnictwa pradziejowego nad środkową Wdą; Ewa Fudzińska, Osadnictwo pradziejowe między Wisłą a Nogatem; Magdalena Mączyńska, Ireneusz Jakubczyk, Cmentarzysko kultury wielbarskiej w Babim Dole-Borczu, pow. Kartuzy, stan. 2. Wstępne podsumowanie wyników badań; Anna Strobin, Ireneusz Jakubczyk, Materiały z młodszego okresu przedrzymskiego na stanowisku 2. w Babim Dole-Borczu, powiat kartuski; Bartłomiej Rogalski, Dolne Nadodrze w okresie wpływów rzymskich – wpływy i nurty kulturowe; Henryk Machajewski, Pradolina środkowej Parsęty u schyłku starożytności i na początku wczesnego średniowiecza (II/III w. – VII/VIII w. n.e.); Wojciech Chudziak, Ewelina Siemianowska, Z badań nad systemem komunikacji we wczesnym średniowieczu; Jacek Bojarski, Wojciech Chudziak, Marcin Weinkauf, Góra Św. Wawrzyńca w Kałdusie we wczesnym średniowieczu – na skrzyżowaniu szlaków dalekosiężnych; Wojciech Chudziak, Piotr Błędowski Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Pawłówku – „wrota” do Pomorza Wschodniego; Wojciech Chudziak, Ryszard Kaźmierczak, Wyspa w Żółtym na Jeziorze Zarańskim w okresie wczesnego średniowiecza – „brama” do Pomorza Zachodniego; Mariusz Ziółkowski, Jan Szymański, Maciej Sobczyk, Cmentarzysko kurhanowe w Lewinie: przyczynek do dyskusji na temat wczesnośredniowiecznych obrządków pogrzebowych; Mirosław Parafiniuk, Tomasz Janus, Badanie materiału kurhanowego Lewino; Sławomir Wadyl, Nadnogacki kompleks osadniczy w Węgrach we wczesnym średniowieczu. Geneza, rola i związki kulturowe; Lech Czerniak, Pradoliny pomorskich rzek. Kontakty kulturowe i handlowe społeczeństw w pradziejach i wczesnym średniowieczu.; Podsumowanie konferencji; Lista uczestnikówOferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania