książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria archeo , rycerze i zakonnicy
Okres historyczny archeologia , średniowiecze
Wczesnosredniowieczna osada w Zawadzie, stan. 1, gm. Zielona Góra. Studia interdyscyplinarne.


Chwilowy brak pozycji!

Wczesnosredniowieczna osada w Zawadzie, stan. 1, gm. Zielona Góra. Studia interdyscyplinarne.

Gruszka B. (red.) Wyd. Fundacji Archeologicznej
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-932546-0-4

Oprawa: miękka
Ilość stron: 396
Wymiary: 210 x 295

Dostępność: Niedostępna

70.00 zł


Publikacja ukazała się dzięki dofinansowaniu projektu Fundacji Archeologicznej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach Programów Ministra, Priorytet 5: Ochrona zabytków archeologicznych (2013).

Do sprzedaży przeznaczono egzemplarze dodrukowane z środków własnych.

Efektem współpracy zespołu kilkunastu specjalistów z różnych dziedzin jest monografia zawierająca analizę wyników interdyscyplinarnych badań osady na stanowisku 1 w Zawadzie, gm. Zielona Góra, wraz z kontekstem osadniczym i środowiskowym. Wyniki analiz posłużyły do sformułowania wniosków dotyczących rekonstrukcji zajęć gospodarczych mieszkańców tej wczesnośredniowiecznej osady, które w wyraźny sposób odbiegają od typowych, rolniczych zajęć społeczności słowiańskich oraz pozwoliły na przedstawienie znaczenia osiedla w systemie osadniczym na szerszym tle porównawczym.

Stanowisko nr 1 w Zawadzie zostało odkryte w 1960 roku przez Edwarda Dąbrowskiego. W latach 60. i 70. XX wieku badacz ten prowadził tam badania, głównie o charakterze powierzchniowym lub metodą niewielkich sondaży. W 1992 roku Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Świdnicy przeprowadziło badania stacjonarne, których celem było uściślenie chronologii i funkcji obiektu. Wcześniejsze ustalenia E. Dąbrowskiego dopuszczały możliwość funkcjonowania w tym miejscu reliktów wczesnośredniowiecznego grodu. Wyniki wykopalisk z 1992 roku nie przyniosły jednak potwierdzenia tej tezy, gdyż nie odkryto wówczas pozostałości urządzeń obronnych. Natomiast uściślono chronologię oraz wstępnie rozpoznano zabudowę osady, którą obecnie można datować na 2. połowę IX do połowy XII wieku, z wyraźnym podziałem na dwa horyzonty osadnicze (I – 2. połowa IX-X/XI wieku; II – 1 ćwierć XI do połowy XII wieku).Spis treści:

Bartłomiej Gruszka – Wprowadzenie

Krzysztof Sadowski – Geomorfologia i budowa geologiczna otoczenia stanowiska 1 w Zawadzie, gm. Zielona Góra

Anna Łuczak, Bartłomiej Gruszka – Osada w Zawadzie, stan. 1, gm. Zielona Góra na tle sytuacji osadniczej w IX-XI wieku w świetle analiz GIS

Krystyna Milecka – Tło środowiskowe osadnictwa w rejonie stanowiska 1 w Zawadzie

Bartłomiej Gruszka – Zabudowa oraz układ przestrzenny osady w Zawadzie, stan. 1, gm. Zielona Góra

Bartłomiej Gruszka – Zabytki ceramiczne ze stanowiska 1 w Zawadzie, gm. Zielona Góra w ujęciu stylistyczno-technologicznym

Ewa Lisowska, Piotr Gunia, Bartłomiej Gruszka – Przedmioty z surowców skalnych z wczesnośredniowiecznej osady w Zawadzie, stan. 1, w świetle wyników analiz petroarcheologicznych

Daniel Makowiecki, Marzena Makowiecka, Martyna Wiejacka, Jan Wiejacki – Zbiory faunistyczne z osady w miejscowości Zawada, stan. 1, a gospodarka zwierzętami i środowisko przyrodnicze na pograniczu Dolnego Śląska, Ziemi Lubuskiej i Łużyc w IX-XIII wieku

Arkadiusz Michalak, Marcin Biborski, Janusz Stępiński – Przedmioty metalowe ze stanowiska 1 w Zawadzie, gm. Zielona Góra – analiza formalna i metalograficzna

Andrzej Sikorski – Odciski tkanin na dnach naczyń z Zawady, stan. 1, gm. Zielona Góra

Bartłomiej Gruszka – Chronologia wczesnośredniowiecznej osady w Zawadzie, stan. 1, gm. Zielona Góra

Bartłomiej Gruszka, Piotr Gunia, Ewa Lisowska, Anna Łuczak, Daniel Makowiecki, Arkadiusz Michalak, Krystyna Milecka, Andrzej Sikorski – Podstawy gospodarki mieszkańców osady w Zawadzie, stan. 1, gm. Zielona Góra, na podstawie analiz archeoprzyrodniczych

Piotr Gunia – Wyniki badań petrograficznych ceramiki ze stanowiska 1 w Zawadzie, gm. Zielona Góra

Piotr Gunia – Wyniki badań geochemicznych wczesnośredniowiecznej ceramiki z osady w Zawadzie, stan. 1, gm. Zielona Góra

SummaryOferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania