książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria archeo
Okres historyczny archeologia
Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Czermnie. Tomy .1 i 2

Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Czermnie. Tomy .1 i 2

Hardt M., Wołoszyn M. (red. nauk.) Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-3-96023-076-2

Oprawa: twarda
Ilość stron: 1325
Wymiary: 210 x 305
Tom: 1 i 2

Dostępność: Na półce

170.00 zł


Volume I

Marcin Wołoszyn, Cherven’ Town that is the golden apple of Polish archaeology...Assumptions and implementation of an international research project/ Grody Czerwieńskie czyli złote jabłko polskiej archeologii...Założenia i realizacja międzynarodowego projektu badawczego
Marek Florek, Marcin Wołoszyn, The early medieval settlement complex at Czermno in the light of results from past research - Remarks of the editors/ Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Czermnie w świetle wyników badań dawnych - uwagi redaktorów
Marek Florek, Marcin Wołoszyn, The early medieval settlement complex at Czermno – introduction/ Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Czermnie – charakterystyka ogólna
Łukasz Pospieszny, Geophysical survey of the early medieval settlement complex at Czermno – preliminary remarks/ Badania geofizyczne wczesnośredniowiecznego zespołu osadniczego w Czermnie – uwagi wstępne
Tomasz Dzieńkowski, Sylwester Sadowski, Surface surveys within the area of the settlement complex in Czermno/ Badania powierzchniowe na obszarze zespołu osadniczego w Czermnie
Radosław Dobrowolski, Jan Rodzik, Przemysław Mroczek, Piotr Zagórski, Krystyna Bałaga, Irka Hajdas, The early medieval settlement complex at Czermno – the environmental conditions/ Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Czermnie – uwarunkowania środowiskowe
Andrzej Janeczek, The landscape of the region around Cherven’ – Czermno in the Late Medieval and the Early Modern Period/ Krajobraz okolic Czerwienia-Czermna w późnym średniowieczu i wczesnej nowożytności
Marcin Wołoszyn, The archaeological fieldwork in Czermno in 1940/ Badania archeologiczne w Czermnie w 1940 r.
Iwona Florkiewicz, Przemysław Sikora, Remarks on the excavations conducted in Czermno in 1952/ Uwagi na temat badań wykopaliskowych w Czermnie w 1952 r.
Marek Florek, The history of the archaeological research on the hillfort complex at Czermno (1972-1997)/ Historia badań archeologicznych zespołu grodowego w Czermnie w latach 1972-1997
Marek Florek, The results of archaeological research made 1972-1997 within the hillfort complex at Czermno/ Wyniki badań archeologicznych przeprowadzonych w latach 1972-1997 na terenie zespołu grodowego w Czermnie
Barbara Kwiatkowska, Katarzyna Kuźniarska, Anthropological analysis of the skeletal material found within the settlement complex in Czermno in the years 1972-1979/ Analiza antropologiczna materiału szkieletowego zarejestrowanego na terenie zespołu osadniczego w Czermnie w latach 1972-1979
Marek Florek, The cemeteries at site 1 (hillfort), site 3 (the outlying suburb settlement) in Czermno, and site 1 in Wronowice. Remarks of an archaeologist/ Cmentarzyska na stan. 1 (grodzisko) i stan. 3 (podgrodzie dalsze) w Czermnie oraz na stan. 1 we Wronowicach. Uwagi archeologa
Iwona Florkiewicz, Czermno, site IIG. Wooden structures discovered in 1985/ Czermno, stanowisko IIG. Konstrukcje drewniane odkryte w 1985 r.
Danuta Makowicz-Poliszot, The results of an archaeozoological analysis of the animal bone assemblage from Czermno, excavation seasons 1976-79, 1985 (bird remains not included)/ Wyniki analizy archeozoologicznej zwierzęcego materiału kostnego z Czermna, badania z lat 1976-79, 1985 (z pominięciem kości ptaków)
Teresa Tomek, Archaeozoological analysis of bird bone assemblages from Czermno (research seasons 1976-79, 1985)/ Wyniki analizy zoologicznej materiału kostnego ptaków z Czermna (badania z lat 1976-1979, 1985)
Mirosława Zabilska-Kunek, Results of the analysis of ichthyologic material from Czermno (excavations 1976-1979)/ Wyniki analiz materiału ichtiologicznego z Czermna (badania 1976-79)
Maria Lityńska-Zając, The state of the research on plant remains from Czermno/ Stan badań nad szczątkami roślinnymi z Czermna
Katarzyna Cywa, Analysis of wood and bark remains from the site in Czermno/ Analiza pozostałości drewna i kory ze stanowiska w Czermnie
Karolina Blusiewicz, Results of raw material analysis of the leather finds discovered during the archaeological works at the hillfort in Czermno/ Wyniki analizy surowcowej zabytków skórzanych z badań archeologicznych grodziska w Czermnie
Maria Cybulska, Jerzy Maik, Jan Sielski, Textiles from the cemetery in Czermno, site 3/ Tekstylia z cmentarzyska w Czermnie, stan. 3
Aldona Garbacz-Klempka, Marta Wardas-Lasoń, Czermno – analysis of selected slag. Preliminary remarks/ Czermno – analiza wybranych żużli
Marek Michalik, Petrological examination of a small icon found in Czermno in 1977/ Analizy petrologiczne ikonki odkrytej w Czermnie w 1977 r.
Marcin Wołoszyn, Finds from Czermno (spindle whorls) in the collection of Muzeum Chełmskie in Chełm. The catalogue/ Zabytki z Czermna (przęśliki) w kolekcji Muzeum Chełmskiego w Chełmie. Katalog
Marcin Wołoszyn, Finds from Czermno (spindle whorls) in the collection of Muzeum Lubelskie in Lublin. The catalogue/ Zabytki z Czermna (przęśliki) w kolekcji Muzeum Lubelskiego w Lublinie. Katalog
Iwona Florkiewicz, Finds from Czermno, obtained in the course of the excavations 1952 in the collection of Muzeum Zamojskie in Zamość. The catalogue/ Zabytki z Czerma, pozyskane w trakcie badań 1952 r., przechowywane w Muzeum Zamojskim w Zamościu. Katalog
Iwona Florkiewicz, Finds from Czermno, obtained in the course of the excavations 1975-1979 in the collection of Muzeum Zamojskie in Zamość. The catalogue/ Zabytki z Czerma, pozyskane w trakcie badań 1975-1979, przechowywane w Muzeum Zamojskim w Zamościu. Katalog
Jolanta Bagińska, Finds from Czermno, site 3 obtained in the course of the excavations in 1997 in the collection of the Janusz Peter Museum in Tomaszów Lubelski/ Zabytki z Czerma, stan. 3, badania 1997 r. w zbiorach Muzeum im. J. Petery w Tomaszowie Lubelskim

Volume II

Marek Florek, Marcin Wołoszyn, Research in Czermno in the years 1975-1979 and in 1997 in the light of the Master's dissertations kept in the archives of the Institute of Archaeology of the Maria Curie-Sklodowska University in Lublin and the Institute of Archaeology of the University of Warsaw - preliminary remarks
Maria Urszula Aleksandrowicz, Czermno, site 1. Analysis of archaeological finds from trench NE 32A and glass ornaments from the hillfort
Jadwiga Arciszewska, The early medieval settlement complex at Czermno. Analysis of materials from grid square 32B at Czermno, site 1, and glass finds from Czermno, site 3
Iwona Chrzanowska, The early medieval hillfort at Czermno, Zamość Voivodeship. Analysis of materials from trenches NE 51С and NE 61A
Lidia Kamińska-Koj, Jacek Koj, From the archaeological investigation of the early medieval stronghold rampart at Czermno
Lech Pawlata, The early medieval settlement and cemetery, site 3 at Czermno Kolonia in Tyszowce commune, Zamość Voivodeship, excavation season 1976
Mirosława Pomarańska, The early medieval hillfort Czermno-Cherven' in Zamość Voivodeship - analysis of materials from trench NE 51B-D
Ryszard Pomarański, Czermno, site 2 - hillfort suburb settlement. Analysis of finds from trenches IIA and IIB
Alicja Rusin-Kaczmarek, Analysis of materials excavated from trench NE 1С in site 1 - early medieval hillfort at the locality Czermno Kolonia, commune Tyszowce, Zamość Voivodeship, and of the bone and horn/antler assemblage from the settlement complex at Czermno
Urszula Stankiewicz, The early medieval hillfort in village Czermno, Tyszowce commune, Zamość Voivodeship. Analysis of the written sources. Analysis of the finds from trench NE 22B
Bożena Stawrew, Materials excavated from trenches NE 41С and NE 41D in the hillfort at Czermno
Andrzej Urbański, Site 2 (suburb settlement) in the early medieval settlement complex at Czermno in Tyszowce Commune, Zamość Voivodeship. From the research excavation of 1979
Włodzimierz Wojdat, Finds from trenches NE 31B, NE 31C, NE 31D and SE 31B excavated at the hillfort in Czermno. Zamość Voivodeship
Bogdan Nowak, Early medieval pottery from the settlement at Czermno Kolonia, site 3, Lublin Voivodeship. Research season 1997
Bożena Gwiazdowska-Nowak, Joanna Piątkowska-Małecka, Animal husbandry at the early medieval suburb settlement in Czermno Kolonia, Lublin Voivodeship, site 3. Research season 1997
Marek Florek, Aleksandr Musin, Marcin Wołoszyn, Bibliography of the publications quoted in the Master's dissertations
Marek Florek, Aleksandr Musin, Anna Rec, Marcin Wołoszyn, Index (concordance) of geographic and historical namesOferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania