książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria archeo
Okres historyczny archeologia
Wczesny i środkowy neolit na Pojezierzu Starogardzkim w świetle badań nad dolną Wierzycą i Janką

Wczesny i środkowy neolit na Pojezierzu Starogardzkim w świetle badań nad dolną Wierzycą i Janką

Fontes Commentationesque ad Res Gestas Gedani et Pomeraniae Felczak O. (red.) Muzeum Archeologiczne w Gdańsku
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-956473-2-1

Oprawa: twarda
Ilość stron: 342
Wymiary: 215 x 295

Dostępność: Na półce

60.00 zł


Rozdział I ◆ Wstęp / Introduction
Olgierd Felczak
Rozdział II ◆ Historia badań / Research history
Olgierd Felczak
Rozdział III ◆ Środowisko przyrodnicze Pojezierza Starogardzkiego / The Natural
Environment of the Starogard Lakeland
Ireneusz J. Olszak
Rozdział IV ◆ Baza źródłowa (Katalog stanowisk) / Source base (Sites catalogue)
Olgierd Felczak
Rozdział V ◆ Osadnictwo kultur naddunajskich nad dolną Wierzycą i Janką
/ Settlement of Danube cultures in the area of the lower Wierzyca and Janka rivers
Olgierd Felczak
Rozdział VI ◆ Osadnictwo kultury pucharów lejkowatych nad dolną Wierzycą i Janką / The
settlement of the Funnel Beaker culture in the lower Wierzyca and Janka river areas
Olgierd Felczak

Rozdział VII ◆ Podsumowanie przemian osadniczych i kulturowych we wczesnym i środkowym neolicie nad dolną Wierzyca i Janką / Summation of settlement and cultural changes

in the early and middle Neolithic in the lower Wierzyca and Janka rivers area
Olgierd Felczak
Rozdział VIII ◆ Paleogeografia otoczenia wybranych stanowisk archeologicznych w rejonie
dolnej Wierzycy i Janki / Palaeogeography of the surroundings of selected archaeological
sites in the area of lower Wierzyca and Janka rivers
Ireneusz J. Olszak

Rozdział IX ◆ Analiza mineralogiczno-petrograficzna materiałów ceramicznych ze

stanowisk neolitycznych w Brodach Pomorskich stan. 20, Rożentalu stan. 1, Pelplinie-
Maciejewie stan. 20, Kościelnej Jani stan. 13, Barłożnie stan. 12 / Mineralogical and pe-
trographic analysis of ceramic materials from Neolithic sites in Brody Pomorskie site 20,

Rożental site 1, Pelplin-Maciejewo site 20, Koscielna Jania site 13, Barłożno site 12
Anna Rauba-Bukowska

Rozdział X ◆ Materiały krzemienne kultury pucharów lejkowatych ze stanowisk zlokalizowanych w rejonie dolnej Wierzycy i Janki na Pojezierzu Starogardzkim. Wyniki analiz

morfologicznej, surowcowej i traseologicznej / Flint materials of the Funnel Beaker culture
from the sites located in the area of the lower Wierzyca and Janka rivers in the Starogard
Lakeland. Results of morphological, raw material and traceological analyses
Jolanta Kukawka
Rozdział XI ◆ Analiza petrograficzna narzędzi i półwytworów kamiennych ze stanowisk
neolitycznych na Pojezierzu Starogardzkim / Petrographic analysis of stone tools and semi-
-finished products from Neolithic sites in the Starogard Lakeland
Maria Górska-Zabielska
Rozdział XII ◆ Neolityczne ślady użytkowania roślin w rejonie dolnej Wierzycy i Janki na
Pojezierzu Starogardzkim / Neolithic traces of plant use in the Dolna Wierzyca and Janka
rivers area, Starogard Lakeland
Aldona Mueller-Bieniek, Joanna Jarosińska

Rozdział XIII ◆ Analiza pozostałości organicznych zachowanych w ściankach naczyń
ceramicznych z wczesnego i środkowego neolitu, pozyskanych z badań archeologicznych
na Pojezierzu Starogardzkim / Analysis of organic remains in the walls of early and middle
Neolithic pottery vessels obtained during archaeological excavations in the Starogard Lakeland
Joanna Kałużna-Czaplińska, Angelina Rosiak, Olgierd Felczak
Rozdział XIV◆ Analiza szczątków kostnych z neolitycznych stanowisk Pojezierza
Starogrodzkiego / Analysis of bone remains from the Neolithic sites of the Starogard
Lakeland
Daniel Makowiecki
Rozdział XV ◆ Aspekt antropologiczny neolitycznego cmentarzyska w Brodach
Pomorskich / Anthropological aspect of the Neolithic cemetery in Brody Pomorskie
Aleksandra Pudło
Bibliografia / Bibliography
Spis autorów / List of AuthorsOferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania