książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria Ziemia Obiecana
Okres historyczny przekrojowe
Rocznik Łódzki t. 62 rok 2014

Rocznik Łódzki t. 62 rok 2014

Nartonowicz-Kot M. (red.) Polskie Towarzystwo Historyczne
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-932421-6-0

Oprawa: twarda
Ilość stron: 284
Wymiary: 160 x 230

Dostępność: Na półce

14.00 zł


SPIS TREŚCI
ROZPRAWY I ARTYKUŁY
Marta Sikorska-Kowalska, Problematyka kobieca na łamach „Gońca Łód-kiego”, „Kuriera Łódzkiego” oraz „Nowego Kuriera Łódzkiego”............... 13
Włodzimierz Kozłowski, Zanim zostali dowódcami 10 Dywizji Piechoty (Łódź). Fragmenty biografii z lat I wojny światowej................................... 29
Przemysław Waingertner, Major Wilhelm Wilczyński – uczestnik i świadek Wielkiej Wojny oraz walk o granice Drugiej Rzeczypospolitej................... 53
Maria Nartonowicz-Kot, Spór o tradycje. Łódzkie obchody święta niepodległości w pierwszym dziesięcioleciu Polski Odrodzonej............................ 63
Bartosz Górecki, Prawne i organizacyjne aspekty funkcjonowania Funduszu Pracy w latach 1933–1939............................................................................ 83
Bohdan Piętka, Pierwsza faza zagłady Żydów z Kraju Warty w KL Auschwitz(marzec–kwiecień 1943 r.)........................................................................ 101
Jolanta Kolbuszewska, Zbigniew Kuchowicz i jego wizja uprawiania nauki (z dziejów dyskusji wokół książki „O biologiczny wymiar historii”)........ 121
DROBNE PRACE I MATERIAŁY
Tomasz Nowak, Czy Augustyn Okrągły z Wielunia to późniejszy Rotundus Mieleski?..................................................................................................... 137
Tomasz Figlus, Wsie olęderskie w Polsce Środkowej. Uwagi na temat zróżnicowania morfogenetycznego na tle rozwoju osadnictwa........................ 143
Adriana Bryk, Źródła do dziejów getta zduńskowolskiego w zasobie Archiwum Państwowego w Łodzi oraz jego Oddziału w Sieradzu..................... 161
Piotr Ossowski, Michalina Tatarkówna-Majkowska (1908–1986) – zarys biografii....................................................................................................... 177
Elżbieta Czajka, Archiwum Państwowe w Łodzi w serwisie społecznościowym Facebook............................................................................................ 187
Sprawozdanie posła Jędrzeja Moraczewskiego ze Zjazdu PPS odbytego w dniach 6, 7 i 8-go stycznia 1916 r. w Piotrkowie. Opracował i do druku przygotował Kamil Piskała............................................................................ 195
6ARTYKUŁ RECENZYJNY
Krzysztof Paweł Woźniak, Nieśmiertelny „Lodzermensch” i inne figury. Uwagi nad książką Moniki Kucner pt. Literatura „ziemi obiecanej”. Twórczość niemieckojęzycznych łodzian w XIX i na początku XX wieku.................... 215
RECENZJE
Sprawozdania wojewody łódzkiego. Rok 1938, cz. 1: Legalny ruch polityczny i narodowościowy. Oprac. J. Walicki, A. Sitarek, M. Trębacz, Z. Trę-bacz, M. Kucner, K. Radziszewska, E. Wiatr, Ł. Jaworski i P. Zawilski, Łódź 2012, ss. 369; Sprawozdania wojewody łódzkiego. Rok 1939, cz. 1: Legalny ruch polityczny i narodowościowy. Oprac. J. Walicki, A. Sitarek, M. Trębacz, Z. Trębacz, M. Kucner, K. Radziszewska, E. Wiatr, Ł. Jawor-ski i P. Zawilski, Łódź 2012, ss. 170 (Krzysztof Paweł Woźniak)................. 231
Mieczysław B. Biskupski, Independence Day: Myth, Symbol and the Creation of Modern Poland, Oxford 2012, ss. 200 (Kamil Piskała)................ 234
Tomasz Olszacki, Zamek królewski w Sieradzu. Dzieje – badania – archi-tektura, Sieradz 2013, ss. 185 (Grzegorz Wierzchowski)............................ 238
Grzegorz Zackiewicz, Syndykalizm w polskiej refleksji i rzeczywistościpolitycznej I połowy XX wieku, Kraków 2013, ss. 792 (PrzemysławWaingertner)............................................................................................... 241
Michał Andrzejczak, „Czerwoni carowie Rosji” na salonach dyplomatycznych. Miejsce Rosji porewolucyjnej w systemie bezpieczeństwa międzywojnia na łamach prasy narodowo-demokratycznej w latach 1922–1932, Krzeszowice 2013, ss. 185 (Przemysław Waingertner).............................. 247
„A może byśmy tak...” porozmawiali o Tuwimie, oprac. M. Obrusznik-Par-tyka, L. Pacan-Bonarek, T. Matuszak, Warszawa–Piotrków Trybunalski 2013, ss. 127 (Kamila Pawełczyk-Dura).................................................... 249
A. Górak, K. Latawiec, J. Kozłowski, Słownik biograficzny gubernatorów i wicegubernatorów w Królestwie Polskim (1867–1918), Lublin 2014, ss. 432 (Kamila Pawełczyk-Dura).............................................................. 252
Przemysław Waingertner, Włodarze województwa łódzkiego, Łódź 2014, ss. 134 (Maria Nartonowicz-Kot)............................................................... 255
Sieradz. Dzieje miasta t. I–III, red. Z. Anusik, J. Kita, M. Nartonowicz-Kot, K. Lesiakowski, Łódź–Sieradz 2014 (Przemysław Waingertner).............. 258
SPRAWOZDANIASprawozdanie z otwarcia wystawy pt. „Operacja Łódzka 1914 r. [...] przy zapalonych stojąc lontach, my swój o Polsce śnimy sen”, Głowno, 3 VI 2014 r. (Tomasz Romanowicz).................................................................... 263
Sprawozdanie z konferencji pt. „Legiony Polskie w okresie Wielkiej Wojny”, Łódź, 22 X 2014 r. (Anna Kowalczyk)........................................................ 265
Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. „Stanisław Kościałkowski. Pamięci przywrócony”, Łódź, 14–15 XI 2014 r. (Marcin Męcina).......................... 268
Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Wielka Wojna. W stulecie wybuchu”, Łódź, 20–22 XI 2014 r. (Anna Rybińska)................ 271
PRO MEMORIAM
Doktor Eleonora Trzcińska (10 IX 1946 – 13 V 2014), (Krzysztof W. Mucha)... 277Oferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania