książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria Ziemia Obiecana
Okres historyczny przekrojowe
Rocznik Łódzki t. 60 rok 2013

Rocznik Łódzki t. 60 rok 2013

Nartonowicz-Kot M. (red.) Polskie Towarzystwo Historyczne
Rok wydania: 2013
ISBN: 978-83-932421-2-2

Oprawa: twarda
Ilość stron: 330
Wymiary: 165 x 235

Dostępność: Na półce

14.00 zł


 Rocznik Łódzki zawiera rozprawy, artykuły, drobne prace, materiały, recenzje, zapiski i sprawozdania, których autorami są pracownicy naukowi Uniwersytetu Łódzkiego, a także kilku badaczy z innych ośrodków naukowych. Tematyka zamieszczonych tu prac jest niezwykle rozległa: od genealogii, przez elementy z historii lokalnej, dziejów wojskowości, demografię, statystykę, aż po artykuły biograficzne i dotyczące historii politycznej.


Spis treści

150. rocznica powstania styczniowego

Tomasz Nowak, „Prace przedpowstańcze – w Piotrkowskiem”. Relacje z próby
opanowania Radomska przez powstańców styczniowych. .................................................................... 13
Krzysztof Tomasz Witczak, Trzej powstańcy styczniowi pochodzący rzekomo z Brzustówki.
Próba weryfikacji faktów biograficznych na podstawie dokumentacji archiwalnej. ........................................ 23
Marek Adamczewski, W sprawie upamiętnienia powstania styczniowego
z 1863–1864 r. we współczesnych herbach samorządów województwa łódzkiego. ............................................. 37

ROZPRAWY I ARTYKUŁY

Aleksander Bołdyrew, Żołnierze z Łęczyckiego, Sieradzkiego i Wieluńskiego
w polskiej piechocie zaciężnej w pierwszej połowie XVI w. ............................................................. 53
Jarosław Kubiak, Powstanie obozu sanacyjnego w województwie
łódzkim w latach 1926–1928. ........................................................................................... 73
Włodzimierz Kozłowski, Dowódcy 31 Pułku Strzelców Kaniowskich (Łódź, od 1935 r.
także w Sieradzu) 1918–1939. Próba charakterystyki, cz. II, 1928–1939. ................................................ 93
Karol Dziuda, Niemiecki Związek Kulturalno-Gospodarczy w Polsce na terenie Łodzi. ....................................... 115
Jordan Siemianowski, Problem transportu morskiego bawełny do portów polskiego obszaru celnego
a kwestia utworzenia norweskiego wicekonsulatu honorowego w Łodzi w 1932 r. ........................................... 133
Jacek Pietrzak, Bliskowschodnie szlaki łodzian podczas II wojny światowej. .............................................. 149
Witold Jarno, Formowanie 11 Dywizji Piechoty w Łodzi wiosną 1945 r. ..................................................... 165
Izabela Ugorowicz, Z Krakowa do Łodzi. Dzieje i zawartość Archiwum rodziny Bartoszewiczów. .............................. 185

DROBNE PRACE I MATERIAŁY

Tomasz Stolarczyk, Księgi miejskie jako źródło do dziejów konwentów dominikańskich
na przykładzie ksiąg miejskich Łęczycy. ................................................................................ 205
Tomasz Pietras, Koligacje małżeńskie Oporowskich w XV i w pierwszej połowie XVI w. ....................................... 213
Grzegorz Tomczak, Łęczycka szlachta zagrodowa – Dąbrowscy z Kurzyjamy XVII–X.............................................. 229
Krzysztof Woźniak, Spóźniona inicjatywa. O nieudanej próbie uprzemysłowienia
Szadka w pierwszej połowie XIX w. ...................................................................................... 239
Krzysztof Lesiakowski, W cieniu swastyki. Straż pożarna w Sieradzu w czasie II wojny światowej
– zagadnienia organizacyjne i kadrowe. ................................................................................. 251
Przemysław Waingertner, Źródła archiwalne do kampanii włoskiej 2 Korpusu Polskiego (1944–1945)
w zbiorach Biblioteki Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego. ...................................................... 265
Anna Kaniewska, Tematyka badań naukowych użytkowników pracowni naukowych
Archiwum Państwowego w Łodzi w latach 2000–2009. ....................................................................... 273

RECENZJE I ZAPISKI

Łódź w 1939 roku. Studia i szkice pod redakcją Tomasza Toborka i Przemysława Waingertnera,
Łódź 2011, ss. 322 (Arkadiusz Rzepkowski). ............................................................................. 283
Świat dziecka ziemiańskiego. Antologia źródeł. Wstęp, wybór i opracowanie Nina Kapuścińska-Kmiecik,
Jarosław Kita, Łódź 2012, ss. 218 (Aleksandra Rybka). .................................................................. 286
„Wolność, czy zbrodnia?”. Rewolucja 1905–1907 roku w Łodzi na łamach gazety „Rozwój”,
wybór i opracowanie Marta Sikorska-Kowalska, Łódź 2012, ss. 354 (Kamil Piskała). ....................................... 288
Dziecko II, pod red. E. Lewik-Tsirigotis, G. Pietruszewskiej-Kobieli, Z. Włodarczyka,
Wieluń 2012, ss. 496 (Elżbieta Hurnikowa). ............................................................................. 292
Paweł Śpiewak, Żydokomuna. Interpretacje historyczne, Warszawa 2012, ss. 256 (Przemysław Waingertner). ................... 295
Andrzej Białkowski, Piotr Wypych, Pejzaż Wszystkich Świętych, Łódź 2012, ss. 171 (Andrzej Żarczyński). ................... 300
Stanisław Strzembosz-Pieńkowski, Peowiacy. Wspomnienia o ludziach z okresu walk o niepodległość 1918–1921,
opracowali i przedmową opatrzyli Michał Andrzejczak i Karol Dziuda, Łódź 2013, ss. 199 (Przemysław Waingertner). ....... 303
Rolf-Dieter Müller, Wspólny wróg. Hitlerowskie Niemcy i Polska przeciw Związkowi Radzieckiemu,
Warszawa 2013, ss. 415 (Przemysław Waingertner). ....................................................................... 305

SPRAWOZDANIA

Sprawozdanie z wystawy „Legenda Powstania Styczniowego” w Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi,
Łódź, 31 I 2013 r. (Jacek Jażdż). ...................................................................................... 309
Sprawozdanie z sesji naukowej poświęconej „150. rocznicy bitwy pod Dobrą”,
Łódź, 25 II 2013 r. (Maria Nartonowicz-Kot). ........................................................................... 311
Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej „Lewica a samorządność”,
Piotrków Trybunalski, 5 X 2013 r. (Kamil Piskała). ..................................................................... 313
Sprawozdanie z konferencji naukowej „Łódź w drodze do niepodległości”,
Łódź, 18 X 2013 r. (Jarosław Kubiak, Kamil Piskała). ................................................................... 315
„Kazimierz Zakrzewski. Historia i polityka”. Konferencja naukowa,
Łódź, 15 XI 2013 r. (Marta Biedrawa-Raczyńska). ........................................................................ 319

NEKROLOGI

Aleksander Swieżawski (1924–2013), (Alicja Szymczakowa). ................................................................. 323
Zbigniew Onufrzak (1929–2013), (Jan Szymczak). ........................................................................... 325
Paweł Chmielewski (1946–2013), (Albin Głowacki). ......................................................................... 328
Oferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania